B43510B3827M80

B43510B3827M80 Datasheet


B43510, B43520 November 2012

Part Datasheet
B43510B3827M80 B43510B3827M80 B43510B3827M80 (pdf)
Related Parts Information
B43510A3687M000 B43510A3687M000 B43510A3687M000
B43510B6108M000 B43510B6108M000 B43510B6108M000
B43510A3687M007 B43510A3687M007 B43510A3687M007
B43510A3687M80 B43510A3687M80 B43510A3687M80
B43510A6397M80 B43510A6397M80 B43510A6397M80
B43510A6397M87 B43510A6397M87 B43510A6397M87
B43510A3687M87 B43510A3687M87 B43510A3687M87
B43520A3687M000 B43520A3687M000 B43520A3687M000
B43520A6397M000 B43520A6397M000 B43520A6397M000
B43510B9108M000 B43510B9108M000 B43510B9108M000
B43510A6397M000 B43510A6397M000 B43510A6397M000
B43520A6477M000 B43520A6477M000 B43520A6477M000
B43520A9687M000 B43520A9687M000 B43520A9687M000
B43510A6397M007 B43510A6397M007 B43510A6397M007
B43520B3827M000 B43520B3827M000 B43520B3827M000
B43520A0687M000 B43520A0687M000 B43520A0687M000
B43520B9687M000 B43520B9687M000 B43520B9687M000
B43520A5567M000 B43520A5567M000 B43520A5567M000
B43520A3827M000 B43520A3827M000 B43520A3827M000
B43510A6477M80 B43510A6477M80 B43510A6477M80
B43510A6477M87 B43510A6477M87 B43510A6477M87
B43520A5687M000 B43520A5687M000 B43520A5687M000
B43520B3687M000 B43520B3687M000 B43520B3687M000
B43510B6827M007 B43510B6827M007 B43510B6827M007
B43510A5128M80 B43510A5128M80 B43510A5128M80
B43510A5108M87 B43510A5108M87 B43510A5108M87
B43510A5108M80 B43510A5108M80 B43510A5108M80
B43510B5108M007 B43510B5108M007 B43510B5108M007
B43510A9158M80 B43510A9158M80 B43510A9158M80
B43510A9158M007 B43510A9158M007 B43510A9158M007
B43510A9158M000 B43510A9158M000 B43510A9158M000
B43510B6108M80 B43510B6108M80 B43510B6108M80
B43510B9158M007 B43510B9158M007 B43510B9158M007
B43510B5108M000 B43510B5108M000 B43510B5108M000
B43510A9158M87 B43510A9158M87 B43510A9158M87
B43510C5108M007 B43510C5108M007 B43510C5108M007
B43510A108M80 B43510A108M80 B43510A108M80
B43510A0128M007 B43510A0128M007 B43510A0128M007
B43510B6827M000 B43510B6827M000 B43510B6827M000
B43510A6827M007 B43510A6827M007 B43510A6827M007
B43510A6827M000 B43510A6827M000 B43510A6827M000
B43510B9158M80 B43510B9158M80 B43510B9158M80
B43510A5128M87 B43510A5128M87 B43510A5128M87
B43510B9158M087 B43510B9158M087 B43510B9158M087
B43520A5128M000 B43520A5128M000 B43520A5128M000
B43510C5108M000 B43510C5108M000 B43510C5108M000
B43510B6108M87 B43510B6108M87 B43510B6108M87
B43510A0128M000 B43510A0128M000 B43510A0128M000
B43520A3188M000 B43520A3188M000 B43520A3188M000
B43510A0108M087 B43510A0108M087 B43510A0108M087
B43510B3158M87 B43510B3158M87 B43510B3158M87
B43510B108M87 B43510B108M87 B43510B108M87
B43510A5108M007 B43510A5108M007 B43510A5108M007
B43510B3188M000 B43510B3188M000 B43510B3188M000
B43510B3158M80 B43510B3158M80 B43510B3158M80
B43510A5108M000 B43510A5108M000 B43510A5108M000
B43510A5128M007 B43510A5128M007 B43510A5128M007
B43510B9128M080 B43510B9128M080 B43510B9128M080
B43510B9128M87 B43510B9128M87 B43510B9128M87
B43510B108M80 B43510B108M80 B43510B108M80
B43510A5128M000 B43510A5128M000 B43510A5128M000
B43510B3188M007 B43510B3188M007 B43510B3188M007
B43520A6108M000 B43520A6108M000 B43520A6108M000
B43510A3228M080 B43510A3228M080 B43510A3228M080
B43510B9188M000 B43510B9188M000 B43510B9188M000
B43510B5108M87 B43510B5108M87 B43510B5108M87
B43520A0188M000 B43520A0188M000 B43520A0188M000
B43510A3228M000 B43510A3228M000 B43510A3228M000
B43510B5158M007 B43510B5158M007 B43510B5158M007
B43510A3228M87 B43510A3228M87 B43510A3228M87
B43510A128M87 B43510A128M87 B43510A128M87
B43510B5108M80 B43510B5108M80 B43510B5108M80
B43510B0188M000 B43510B0188M000 B43510B0188M000
B43510B0188M007 B43510B0188M007 B43510B0188M007
B43510B0158M000 B43510B0158M000 B43510B0158M000
B43510B5158M000 B43510B5158M000 B43510B5158M000
B43520A0158M000 B43520A0158M000 B43520A0158M000
B43510B9188M007 B43510B9188M007 B43510B9188M007
B43510B3188M80 B43510B3188M80 B43510B3188M80
B43510B3188M87 B43510B3188M87 B43510B3188M87
B43510B6108M007 B43510B6108M007 B43510B6108M007
B43520A3228M000 B43520A3228M000 B43520A3228M000
B43510C5108M87 B43510C5108M87 B43510C5108M87
B43510B0158M007 B43510B0158M007 B43510B0158M007
B43510C5108M080 B43510C5108M080 B43510C5108M080
B43520A9188M000 B43520A9188M000 B43520A9188M000
B43510A128M80 B43510A128M80 B43510A128M80
B43510B9158M000 B43510B9158M000 B43510B9158M000
B43510B687M87 B43510B687M87 B43510B687M87
B43510B9827M007 B43510B9827M007 B43510B9827M007
B43510A3108M80 B43510A3108M80 B43510A3108M80
B43510A3108M87 B43510A3108M87 B43510A3108M87
B43510B3108M007 B43510B3108M007 B43510B3108M007
B43510B3108M000 B43510B3108M000 B43510B3108M000
B43510A6687M87 B43510A6687M87 B43510A6687M87
B43510A6687M80 B43510A6687M80 B43510A6687M80
B43510B6687M87 B43510B6687M87 B43510B6687M87
B43510B6687M80 B43510B6687M80 B43510B6687M80
B43520B6567M000 B43520B6567M000 B43520B6567M000
B43510B6567M007 B43510B6567M007 B43510B6567M007
B43510A6567M000 B43510A6567M000 B43510A6567M000
B43510A6567M007 B43510A6567M007 B43510A6567M007
B43520A6687M000 B43520A6687M000 B43520A6687M000
B43510B9687M007 B43510B9687M007 B43510B9687M007
B43510B9827M000 B43510B9827M000 B43510B9827M000
B43510A827M87 B43510A827M87 B43510A827M87
B43510B827M80 B43510B827M80 B43510B827M80
B43510B827M87 B43510B827M87 B43510B827M87
B43510B6567M000 B43510B6567M000 B43510B6567M000
B43520A9108M000 B43520A9108M000 B43520A9108M000
B43510B9687M000 B43510B9687M000 B43510B9687M000
B43510B687M80 B43510B687M80 B43510B687M80
B43510A827M80 B43510A827M80 B43510A827M80
B43510A3827M87 B43510A3827M87 B43510A3827M87
B43520B5827M000 B43520B5827M000 B43520B5827M000
B43510A9108M007 B43510A9108M007 B43510A9108M007
B43510A9108M000 B43510A9108M000 B43510A9108M000
B43510A3827M80 B43510A3827M80 B43510A3827M80
B43520B9108M000 B43520B9108M000 B43520B9108M000
B43510A5567M80 B43510A5567M80 B43510A5567M80
B43510A5567M87 B43510A5567M87 B43510A5567M87
B43510A687M87 B43510A687M87 B43510A687M87
B43510A5687M80 B43510A5687M80 B43510A5687M80
B43510A3128M007 B43510A3128M007 B43510A3128M007
B43510A3128M000 B43510A3128M000 B43510A3128M000
B43510B9827M80 B43510B9827M80 B43510B9827M80
B43510B5687M80 B43510B5687M80 B43510B5687M80
B43510B5687M87 B43510B5687M87 B43510B5687M87
B43520B6687M000 B43520B6687M000 B43520B6687M000
B43510A5687M87 B43510A5687M87 B43510A5687M87
B43510A0827M007 B43510A0827M007 B43510A0827M007
B43510A0827M000 B43510A0827M000 B43510A0827M000
B43510B0827M007 B43510B0827M007 B43510B0827M007
B43510B0827M000 B43510B0827M000 B43510B0827M000
B43510B3827M87 B43510B3827M87 B43510B3827M87
B43510B9827M87 B43510B9827M87 B43510B9827M87
B43520A5827M000 B43520A5827M000 B43520A5827M000
B43510A687M80 B43510A687M80 B43510A687M80
B43520A5108M000 B43520A5108M000 B43520A5108M000
B43510A0108M000 B43510A0108M000 B43510A0108M000
B43510A3158M000 B43510A3158M000 B43510A3158M000
B43510A0108M007 B43510A0108M007 B43510A0108M007
B43520A9158M000 B43520A9158M000 B43520A9158M000
B43510A3158M87 B43510A3158M87 B43510A3158M87
B43520A0128M000 B43520A0128M000 B43520A0128M000
B43510B3158M007 B43510B3158M007 B43510B3158M007
B43510B3158M000 B43510B3158M000 B43510B3158M000
B43520B9158M000 B43520B9158M000 B43520B9158M000
B43510B0108M007 B43510B0108M007 B43510B0108M007
B43510B0108M000 B43510B0108M000 B43510B0108M000
B43510B9128M007 B43510B9128M007 B43510B9128M007
B43510B9128M000 B43510B9128M000 B43510B9128M000
B43510A3158M80 B43510A3158M80 B43510A3158M80
B43510B6827M87 B43510B6827M87 B43510B6827M87
B43510A3158M007 B43510A3158M007 B43510A3158M007
B43520B9128M000 B43520B9128M000 B43520B9128M000
B43520B0108M000 B43520B0108M000 B43520B0108M000
B43510A6827M87 B43510A6827M87 B43510A6827M87
B43510A6827M80 B43510A6827M80 B43510A6827M80
B43520B6827M000 B43520B6827M000 B43520B6827M000
B43520A3158M000 B43520A3158M000 B43520A3158M000
B43510B6827M80 B43510B6827M80 B43510B6827M80
B43510B9108M80 B43510B9108M80 B43510B9108M80
B43510B9108M87 B43510B9108M87 B43510B9108M87
B43510A9278M87 B43510A9278M87 B43510A9278M87
B43510A5228M007 B43510A5228M007 B43510A5228M007
B43510A9278M80 B43510A9278M80 B43510A9278M80
B43520A0827M000 B43520A0827M000 B43520A0827M000
B43510A3827M000 B43510A3827M000 B43510A3827M000
B43510B0687M000 B43510B0687M000 B43510B0687M000
B43510B0687M007 B43510B0687M007 B43510B0687M007
B43510B6567M87 B43510B6567M87 B43510B6567M87
B43510B6567M80 B43510B6567M80 B43510B6567M80
B43510A9827M080 B43510A9827M080 B43510A9827M080
B43510A6477M007 B43510A6477M007 B43510A6477M007
B43510A6477M000 B43510A6477M000 B43510A6477M000
B43520B0827M000 B43520B0827M000 B43520B0827M000
B43510A9687M80 B43510A9687M80 B43510A9687M80
B43510A3827M007 B43510A3827M007 B43510A3827M007
B43520B0687M000 B43520B0687M000 B43520B0687M000
B43510A9827M007 B43510A9827M007 B43510A9827M007
B43510A9827M000 B43510A9827M000 B43510A9827M000
B43510A9687M007 B43510A9687M007 B43510A9687M007
B43510A9687M000 B43510A9687M000 B43510A9687M000
B43520A9827M000 B43520A9827M000 B43520A9827M000
B43520B5687M000 B43520B5687M000 B43520B5687M000
B43510A6567M87 B43510A6567M87 B43510A6567M87
B43510A6567M80 B43510A6567M80 B43510A6567M80
B43510A0687M000 B43510A0687M000 B43510A0687M000
B43510A9827M87 B43510A9827M87 B43510A9827M87
B43520A3108M000 B43520A3108M000 B43520A3108M000
B43510A0687M007 B43510A0687M007 B43510A0687M007
B43510A9687M87 B43510A9687M87 B43510A9687M87
B43510A5687M000 B43510A5687M000 B43510A5687M000
B43510A5687M007 B43510A5687M007 B43510A5687M007
B43510B5687M000 B43510B5687M000 B43510B5687M000
B43510B5687M007 B43510B5687M007 B43510B5687M007
B43520B3108M000 B43520B3108M000 B43520B3108M000
B43510B3827M007 B43510B3827M007 B43510B3827M007
B43510A3108M000 B43510A3108M000 B43510A3108M000
B43510A5567M000 B43510A5567M000 B43510A5567M000
B43510B3827M000 B43510B3827M000 B43510B3827M000
B43520B9827M000 B43520B9827M000 B43520B9827M000
B43520A6567M000 B43520A6567M000 B43520A6567M000
B43510A5567M007 B43510A5567M007 B43510A5567M007
B43510A3108M007 B43510A3108M007 B43510A3108M007
B43510B6687M000 B43510B6687M000 B43510B6687M000
B43520B3128M000 B43520B3128M000 B43520B3128M000
B43510B9687M87 B43510B9687M87 B43510B9687M87
B43510A6687M007 B43510A6687M007 B43510A6687M007
B43510A6687M000 B43510A6687M000 B43510A6687M000
B43520A9128M000 B43520A9128M000 B43520A9128M000
B43510B9687M80 B43510B9687M80 B43510B9687M80
B43510B3108M80 B43510B3108M80 B43510B3108M80
B43510B5827M007 B43510B5827M007 B43510B5827M007
B43510B6687M007 B43510B6687M007 B43510B6687M007
B43510B5827M000 B43510B5827M000 B43510B5827M000
B43510B5827M80 B43510B5827M80 B43510B5827M80
B43510A5827M007 B43510A5827M007 B43510A5827M007
B43510B3108M87 B43510B3108M87 B43510B3108M87
B43520A0108M000 B43520A0108M000 B43520A0108M000
B43510A9108M80 B43510A9108M80 B43510A9108M80
B43510C9108M007 B43510C9108M007 B43510C9108M007
B43520A3128M000 B43520A3128M000 B43520A3128M000
B43510B9108M007 B43510B9108M007 B43510B9108M007
B43520A6827M000 B43520A6827M000 B43520A6827M000
B43510A9108M87 B43510A9108M87 B43510A9108M87
B43510C9108M80 B43510C9108M80 B43510C9108M80
B43510C9108M000 B43510C9108M000 B43510C9108M000
B43510A5827M87 B43510A5827M87 B43510A5827M87
B43510A3128M87 B43510A3128M87 B43510A3128M87
B43510A3128M80 B43510A3128M80 B43510A3128M80
B43510C9108M87 B43510C9108M87 B43510C9108M87
B43510A5827M80 B43510A5827M80 B43510A5827M80
B43510B5827M87 B43510B5827M87 B43510B5827M87
B43510A0188M000 B43510A0188M000 B43510A0188M000
B43510A5158M007 B43510A5158M007 B43510A5158M007
B43510A6158M80 B43510A6158M80 B43510A6158M80
B43510A6158M87 B43510A6158M87 B43510A6158M87
B43510B9188M87 B43510B9188M87 B43510B9188M87
B43510B158M80 B43510B158M80 B43510B158M80
B43510B188M80 B43510B188M80 B43510B188M80
B43510B188M87 B43510B188M87 B43510B188M87
B43510A5158M87 B43510A5158M87 B43510A5158M87
B43510B9188M80 B43510B9188M80 B43510B9188M80
B43510A0188M007 B43510A0188M007 B43510A0188M007
B43510B5158M80 B43510B5158M80 B43510B5158M80
B43510B5158M87 B43510B5158M87 B43510B5158M87
B43510A5158M80 B43510A5158M80 B43510A5158M80
B43510B158M87 B43510B158M87 B43510B158M87
B43510A5228M000 B43510A5228M000 B43510A5228M000
B43510A6158M000 B43510A6158M000 B43510A6158M000
B43510A188M80 B43510A188M80 B43510A188M80
B43510A188M87 B43510A188M87 B43510A188M87
B43510A9278M000 B43510A9278M000 B43510A9278M000
B43510A9278M007 B43510A9278M007 B43510A9278M007
B43510A6158M007 B43510A6158M007 B43510A6158M007
B43510A5228M87 B43510A5228M87 B43510A5228M87
B43510A5228M80 B43510A5228M80 B43510A5228M80
B43510A5827M000 B43510A5827M000 B43510A5827M000
B43510A5158M000 B43510A5158M000 B43510A5158M000
B43520B5108M000 B43520B5108M000 B43520B5108M000
B43520A5158M000 B43520A5158M000 B43520A5158M000
PDF Datasheet Preview
Aluminum electrolytic capacitors

Capacitors with 4-/5-pin snap-in terminals and solder pins

Series/Type Date:

B43510, B43520 November 2012

EPCOS AG Reproduction, publication and dissemination of this publication, enclosures hereto and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited.

EPCOS AG is a TDK Group Company.

Capacitors with 4-/5-pin snap-in terminals and solder pins

Compact 85 °C

Long-life grade capacitors

Applications Frequency converters Solar inverters Uninterruptible power supplies Professional power supplies Medical appliances

Features Voltage derating VR for VR 450 V enables 105 °C operation, more details available upon request New diameter 50 mm available Extremely high volumetric efficiency High ripple current capability Many different case sizes Pinning ensures correct insertion RoHS-compatible

Construction Charge/discharge-proof, polar Aluminum case, fully insulated with PVC Version with additional PET insulation cap on terminal side available for insulating the capacitor from the PCB B43510 only Overload protection by safety vent on the case wall

Terminals 4-pin snap-in terminals mm and mm length for diameter 35 to 45 mm 5-pin snap-in terminals mm and mm length for diameter 50 mm Solder pin mounting on printed circuit boards, pins fit standardized spacings on PCB

B43510, B43520

B43510

B43520

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 2 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C

Specifications and characteristics in brief

Rated voltage VR Surge voltage VS Rated capacitance CR Capacitance tolerance

Dissipation factor tan 20 °C, 120 Hz
385 500 V DC VR 330 3300 µF ±20% M for case diameter 35 45 mm VR 400 V DC tan VR > 400 V DC tan for case diameter 50 mm tan

Leakage current Ileak 5 min, 20 °C

Self-inductance ESL Approx. 20 nH

Useful life1

Requirements:
85 °C VR IAC,R 40 °C VR IAC,R

Voltage endurance test 85 °C VR

Vibration resistance test
> 5000 h
±20% of initial value
> 250000 h tan 2 times initial specified limit

Ileak
initial specified limit

Post test requirements:
2000 h
tan Ileak
±10% of initial value times initial specified limit initial specified limit

To IEC 60068-2-6, test Fc Frequency range 10 55 Hz, displacement
amplitude mm, acceleration max. 5 g, duration 3 x 2 h.
Ordering codes for terminal styles and insulation features
Identification in 3rd block of ordering code 4-/5-pin snap-in terminal capacitors Terminal version

Standard terminals mm Short terminals mm

Insulation version PVC M000 M007

PVC plus PET cap M080 M087
Ordering examples B43510C9188M007

B43510C9188M080
4-pin snap-in capacitor with short terminals and standard PVC insulation 4-pin snap-in capacitor with standard terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 8 of 23

Overview of available types

VR V DC 385

Case dimensions d x l mm

CR µF
560 680 820 1000 1200 1500 1800 2200
35 x 50 40 x 40
35 x 60 40 x 50
35 x 70 40 x 60 45 x 40
35 x 80 40 x 60 45 x 50
35 x 100 40 x 70 45 x 60 50 x 50 40 x 90 45 x 70 50 x 60 40 x 100 45 x 80 50 x 70
35 x 50 40 x 40
35 x 60 40 x 50
35 x 60 40 x 50 45 x 40 35 x 70 40 x 60 45 x 50 x 40 35 x 80 40 x 70 45 x 50
35 x 100 40 x 80 45 x 60
40 x 90 45 x 70 50 x 60 45 x 80 50 x 70
35 x 50 40 x 40
35 x 60 40 x 50
35 x 70 40 x 60 45 x 40 35 x 80 40 x 60 45 x 50
35 x 100 40 x 70 45 x 60 50 x 50 40 x 90 45 x 70 50 x 60
40 x 100 45 x 80 50 x 70 45 x 90 50 x 80

B43510, B43520 Compact 85 °C
35 x 50 40 x 40
35 x 60 40 x 50
35 x 70 40 x 50 45 x 40 35 x 80 40 x 60 45 x 50 35 x 100 40 x 70 45 x 60 50 x 50 35 x 100 40 x 80 45 x 60
40 x 100 45 x 80 50 x 70
45 x 90 50 x 80
45 x 100 50 x 90
35 x 50 40 x 40 35 x 60 40 x 50 35 x 70 40 x 50 45 x 40 35 x 70 40 x 60 45 x 50 35 x 100 40 x 70 45 x 50 35 x 100 40 x 80 45 x 60 40 x 90 45 x 70
45 x 80
45 x 100

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 9 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C

VR V DC 385

Case dimensions d x l mm

CR µF
Technical data and ordering codes

CR 100 Hz

Case dimensions
20 °C

VR = 385 V DC
35 x 50
40 x 40
35 x 60
40 x 50
1000
35 x 70
1000
40 x 60
1000
45 x 40
1200
35 x 80
1200
40 x 60
1200
45 x 50
1500
35 x 100
1500
40 x 70
1500
45 x 60
1500
50 x 50
1800
40 x 90
1800
45 x 70
1800
50 x 60
2200
40 x 100
2200
45 x 80
2200
50 x 70
Ordering code composition see below

B435*0A3687M0##

B435*0C3687M0##

B435*0A3827M0##

B435*0B3827M0##

B435*0A3108M0##

B435*0B3108M0##

B43510C3108M0##

B435*0A3128M0##

B435*0C3128M0##

B43510D3128M0##

B435*0C3158M0##

B435*0D3158M0##

B43510B3158M0##

B43510E3158M0##

B435*0C3188M0##

B43510B3188M0##

B43510D3188M0##

B435*0A3228M0##

B43510B3228M0##

B43510C3228M0##

B43510B3278M0##

B43510C3278M0##

B43510A3338M0##

Capacitors with solder pins are only available in 35 and 40 mm case diameters. Capacitors with 50 mm case diameter are only available with 5-pin snap-in terminals.
Composition of ordering code * = Terminal type
1 = 4-/5-pin snap-in terminals 2 = solder pin
## = Terminal style and insulation feature
00 = solder pin or 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation
07 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation
80 = 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side
87 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 11 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C
Technical data and ordering codes

CR 100 Hz

Case dimensions
20 °C

VR = 400 V DC
35 x 50
40 x 40
35 x 60
40 x 50
35 x 60
40 x 50
45 x 40
1000
35 x 70
1000
40 x 60
1000
45 x 50
1000
50 x 40
1200
35 x 80
1200
40 x 70
1200
45 x 50
1500
35 x 100
1500
40 x 80
1500
45 x 60
1800
40 x 90
1800
45 x 70
1800
50 x 60
2200
45 x 80
2200
Ordering code composition see below

B435*0A9567M0##

B435*0B9567M0##

B435*0A9687M0##

B435*0B9687M0##

B435*0A9827M0##

B435*0B9827M0##

B43510C9827M0##

B435*0A9108M0##

B435*0B9108M0##

B43510C9108M0##

B43510E9108M0##

B435*0D9128M0##

B435*0B9128M0##

B43510C9128M0##

B435*0A9158M0##

B435*0B9158M0##

B43510D9158M0##

B435*0C9188M0##

B43510D9188M0##

B43510E9188M0##

B43510B9228M0##

B43510C9228M0##

B43510A9278M0##

B43510B9278M0##

B43510B9338M0##

Capacitors with solder pins are only available in 35 and 40 mm case diameters. Capacitors with 50 mm case diameter are only available with 5-pin snap-in terminals.
Composition of ordering code * = Terminal type
1 = 4-/5-pin snap-in terminals 2 = solder pin
## = Terminal style and insulation feature
00 = solder pin or 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation
07 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation
80 = 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side
87 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 12 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C
Technical data and ordering codes

CR 100 Hz

Case dimensions
20 °C

VR = 420 V DC
35 x 50
40 x 40
35 x 60
40 x 50
35 x 70
40 x 60
45 x 40
1000
35 x 80
1000
40 x 60
1000
45 x 50
1200
35 x 100
1200
40 x 70
1200
45 x 60
1200
50 x 50
1500
40 x 90
1500
45 x 70
1500
50 x 60
1800
40 x 100
1800
45 x 80
1800
50 x 70
2200
45 x 90
2200
Ordering code composition see below

B435*0A0567M0##

B435*0B0567M0##

B435*0A0687M0##

B435*0B0687M0##

B435*0A0827M0##

B435*0B0827M0##

B43510C0827M0##

B435*0A0108M0##

B435*0B0108M0##

B43510C0108M0##

B435*0B0128M0##

B435*0A0128M0##

B43510C0128M0##

B43510D0128M0##

B435*0C0158M0##

B43510B0158M0##

B43510D0158M0##

B435*0A0188M0##

B43510B0188M0##

B43510C0188M0##

B43510A0228M0##

B43510B0228M0##

B43510A0278M0##

Capacitors with solder pins are only available in 35 and 40 mm case diameters. Capacitors with 50 mm case diameter are only available with 5-pin snap-in terminals.
Composition of ordering code * = Terminal type
1 = 4-/5-pin snap-in terminals 2 = solder pin
## = Terminal style and insulation feature
00 = solder pin or 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation
07 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation
80 = 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side
87 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 13 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C
Technical data and ordering codes

CR 100 Hz

Case dimensions
20 °C

VR = 450 V DC
35 x 50
40 x 40
35 x 60
40 x 50
35 x 70
40 x 50
45 x 40
35 x 80
40 x 60
45 x 50
1000
35 x 100
1000
40 x 70
1000
45 x 60
1000
50 x 50
1200
35 x 100
1200
40 x 80
1200
45 x 60
1500
40 x 100
1500
45 x 80
1500
50 x 70
1800
45 x 90
1800
50 x 80
2200
45 x 100
Ordering code composition see below

B435*0A5477M0##

B435*0B5477M0##

B435*0A5567M0##

B435*0B5567M0##

B435*0A5687M0##

B435*0B5687M0##

B43510C5687M0##

B435*0A5827M0##

B435*0B5827M0##

B43510D5827M0##

B435*0A5108M0##

B435*0B5108M0##

B43510C5108M0##

B43510D5108M0##

B435*0D5128M0##

B435*0A5128M0##

B43510C5128M0##

B435*0A5158M0##

B43510B5158M0##

B43510C5158M0##

B43510B5188M0##

B43510C5188M0##

B43510A5228M0##

B43510B5228M0##

B43510A5248M0##

Capacitors with solder pins are only available in 35 and 40 mm case diameters. Capacitors with 50 mm case diameter are only available with 5-pin snap-in terminals.
Composition of ordering code * = Terminal type
1 = 4-/5-pin snap-in terminals 2 = solder pin
## = Terminal style and insulation feature
00 = solder pin or 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation
07 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation
80 = 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side
87 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 14 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C
Technical data and ordering codes

CR 100 Hz

Case dimensions
20 °C

VR = 500 V DC
35 x 50
40 x 40
35 x 60
40 x 50
35 x 70
40 x 50
45 x 40
35 x 70
40 x 60
45 x 50
35 x 100
40 x 70
45 x 50
35 x 100
40 x 80
45 x 60
1000
40 x 90
1000
45 x 70
1200
45 x 80
1500
45 x 100

ESRtyp 100 Hz 20 °C

ESRtyp 300 Hz 60 °C

Zmax 10 kHz 20 °C

IAC,max 100 Hz 60 °C A

IAC,R 100 Hz 85 °C A
Ordering code composition see below

B435*0A6337M0##

B435*0B6337M0##

B435*0A6397M0##

B435*0B6397M0##

B435*0A6477M0##

B435*0B6477M0##

B43510C6477M0##

B435*0A6567M0##

B435*0B6567M0##

B43510D6567M0##

B435*0A6687M0##

B435*0B6687M0##

B43510C6687M0##

B435*0A6827M0##

B435*0B6827M0##

B43510C6827M0##

B435*0C6108M0##

B43510B6108M0##

B43510C6128M0##

B43510A6158M0##

Capacitors with solder pins are only available in 35 and 40 mm case diameters. Capacitors with 50 mm case diameter are only available with 5-pin snap-in terminals.
Composition of ordering code * = Terminal type
1 = 4-/5-pin snap-in terminals 2 = solder pin
## = Terminal style and insulation feature
00 = solder pin or 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation
07 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation
80 = 4-/5-pin snap-in standard terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side
87 = 4-/5-pin snap-in short terminals and PVC insulation with additional PET insulation cap on terminal side

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 15 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C

Useful life1 depending on ambient temperature TA under ripple current operating conditions Voltage derating VR for VR 450 V enables 105 °C operation

Frequency factor of permissible ripple current IAC versus frequency f for diameter d 45 mm

Frequency factor of permissible ripple current IAC versus frequency f for diameter d = 50 mm
1 Refer to chapter "General technical information, 5 Useful life" on how to interpret useful life.

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 16 of 23

Frequency characteristic of ESR Typical behavior for diameter d 45 mm

B43510, B43520 Compact 85 °C

Frequency characteristic of ESR Typical behavior for diameter d = 50 mm

Impedance Z versus frequency f Typical behavior at 20 °C for diameter d 45 mm

Impedance Z versus frequency f Typical behavior at 20 °C for diameter d = 50 mm

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 17 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C

Cautions and warnings

Personal safety The electrolytes used by EPCOS have been optimized both with a view to the intended application and with regard to health and environmental compatibility. They do not contain any solvents that are detrimental to health, e.g. dimethyl formamide DMF or dimethyl acetamide DMAC . Furthermore, some of the high-voltage electrolytes used by EPCOS are self-extinguishing.

As far as possible, EPCOS does not use any dangerous chemicals or compounds to produce operating electrolytes. However, in exceptional cases, such materials must be used in order to achieve specific physical and electrical properties because no alternative materials are currently known. However, the amount of dangerous materials used in our products is limited to an absolute minimum.

Materials and chemicals used in EPCOS aluminum electrolytic capacitors are continuously adapted in compliance with the EPCOS Corporate Environmental Policy and the latest EU regulations and guidelines such as RoHS, REACH/SVHC, GADSL, and ELV.

MDS Material Data Sheets are available on the EPCOS website for all types listed in the data book. MDS for customer specific capacitors are available upon request. MSDS Material Safety Data Sheets are available for all of our electrolytes upon request.

Nevertheless, the following rules should be observed when handling aluminum electrolytic capacitors No electrolyte should come into contact with eyes or skin. If electrolyte does come into contact with the skin, wash the affected areas immediately with running water. If the eyes are affected, rinse them for 10 minutes with plenty of water. If symptoms persist, seek medical treatment. Avoid inhaling electrolyte vapor or mists. Workplaces and other affected areas should be well ventilated. Clothing that has been contaminated by electrolyte must be changed and rinsed in water.

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.

Page 18 of 23

B43510, B43520 Compact 85 °C

Product safety

The table below summarizes the safety instructions that must be observed without fail. A detailed description can be found in the relevant sections of chapter "General technical information".

Topic

Polarity

Mounting of single-ended capacitors

Soldering, cleaning agents Upper category temperature Passive flammability

Safety information

Reference
More datasheets: B43510A3827M80 | B43520B9108M000 | B43510A5567M80 | B43510A5567M87 | B43510A687M87 | B43510A5687M80 | B43510A3128M007 | B43510A3128M000 | B43510B9827M80 | B43510B5687M80


Notice: we do not provide any warranties that information, datasheets, application notes, circuit diagrams, or software stored on this website are up-to-date or error free. The archived B43510B3827M80 Datasheet file may be downloaded here without warranties.

Datasheet ID: B43510B3827M80 511450